Archief

Dit archief biedt de mogelijkheid om eens terug te kijken naar onze evenementen in voorgaande jaren vanaf 2003; toen zijn wij namelijk begonnen met het maken van foto's.

2020

In memoriam Roelof Jeuring

Jubilaris Roelof Jeuring Op 8 augustus 2020 overleed geheel onverwacht op 80-jarige leeftijd ons bestuurslid Roelof Jeuring. Eind 1967 werd Roelof lid van "MOTV"", waar hij van 1976 tot 1985 als accurate secretaris-penningmeester deel uitmaakte van het bestuur. Ook was hij in de periode 1975 tot 1990 als pluimveefokker meerdere jaren bestuurslid van de afdeling Drenthe van de toenmalige NHDB. Bij zijn afscheid uit dat bestuur werd Roelof erelid; dat provinciale erelidmaatschap werd voortgezet toen in 2007 de NHDB-Drenthe werd opgenomen in de provinciale afdeling Drenthe (KLD) van "Kleindierliefhebbers Nederland" (KLN). Bij de samenvoeging van "Jong Leven" en "MOTV" in 2001 werd Roelof algemeen bestuurslid van onze huidige vereniging en na 19 jaar kwam daaraan helaas een abrupt einde. In 2017 werd hem wegens 50 jaar onafgebroken lidmaatschap van de beide samengevoegde verenigingen een "Jong Leven/MOTV"-pen met inscriptie uitgereikt (zie foto); omdat hij zijn KLN-lidmaatschap al in 2012 had opgezegd, kon geen bondsspeld meer worden toegekend.

Op 21 juli 2020 was Roelof nog aanwezig bij een ingelaste bestuursvergadering "in corona-stijl" waar werd besloten de jongdierendag op 6 september te laten vervallen. Dit was dus zijn laatste activiteit in het kader van onze vereniging.
Roelof was wat je zou kunnen noemen een "actieveling met twee rechterhanden" die zich voortdurend bezig hield met meerdere vormen van vrijwilligerswerk. Met name in onze Drentse "kleindierenwereld" was Roelof een bekende persoon die bij allerlei activiteiten aanwezig was en daarbij dikwijls hand- en spandiensten verleende. Tijdens de "coronaperiode" heeft Roelof zijn reguliere bezigheden en contacten erg gemist.
Wij zullen dit "boegbeeld" van onze vereniging nog lang missen. Een deputatie van "Jong Leven/MOTV" was in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij zijn definitieve afscheid.

2019

2018

2017

In memoriam Mans van Tellingen

Op 25 augustus 2017 overleed ons erelid Mans van Tellingen op 86-jarige leeftijd. Mans werd eind 1956 lid van "MOTV". Hij heeft daar met enkele onderbrekingen diverse bestuursfuncties bekleed; onder meer als voorzitter en met name als een nauwkeurige secretaris-penningmeester.

Bij de samenvoeging van "MOTV" met "Jong Leven" had Mans al enkele jaren geen fokkerskaart meer, maar hij bleef lid van de vereniging. Hoewel gezondheidsproblemen hem tenslotte noodzaakten al zijn verenigingsactiviteiten te beeindigen, voelde hij zich nog wel betrokken bij de kleindierenliefhebberij. Eind 2016 werd hij "gehuldigd" met zijn 60-jarig lidmaatschap van "MOTV", respectievelijk "Jong Leven / MOTV".
Op 30 augustus 2017 waren meerdere verenigingsleden aanwezig voor zijn afscheid in het crematorium "Meerdijk" te Emmen. De naam van Mans van Tellingen zal vele malen worden genoemd in onze "kleindierenwereld".

Een bedrijfsjubileum

Ons verenigingsbestuur was op 22 september 2017 aanwezig bij de viering van het 110-jarig bestaan van HARWIG Installatiegroep BV Emmen / Almere / Groningen, ooit begonnen als HARWIG Emmen. Ons bestuur kwam niet met lege handen. De directie van dit oorspronkelijk Drents bedrijf draagt namelijk al vele jaren een steentje bij aan de promotie van oorspronkelijk Drentse kleindierrassen met HARWIG-prijzen voor Drentse Hoenders in groot en kriel en het Thrianta-konijn. De heer B.A. (Ben) Nederhoed, die wij kennen als vertegenwoordiger van de directie van HARWIG (en lid van Jong Leven / MOTV) heeft zich voor het voortbestaan van deze prijzen altijd ingespannen, met name op onze inmiddels vervallen THRIANTA-SHOW; de prijzen worden nu voortgezet op De Zuid-Oost Drenthe Show. Als blijk van dank voor zijn bemoeienis namens HARWIG heeft ons verenigingsbestuur aan Ben Nederhoed een Thrianta-konijn overhandigd ter versteviging van zijn bestaande fokgroep. Zie de foto (door mevr. Maureen Nederhoed) met op de voorgrond van links naar rechts voorzitter Roelof Koobs, Ben Nederhoed met konijn en bestuurslid Roelof Jeuring; daar achter bestuurslid Albert Lanting, (het hoofd van) ex-bestuurslid Klaas Tietema, penningmeester Wiebe Kosmeijer en secretaris Albert van Lottum).
2016

2015

2014

KLN-richtlijn "Eren en Waarderen"

Het bestuur van KLN kan op haar algemene ledenvergadering en daarbuiten onderscheidingen toekennen in bepaalde categorién, onder meer in de Categorie Fokkerij. KLN geeft de volgende algemene motivatie voor de toekenning:
Deze prijs kan worden toegekend aan een lid of een groep leden die op het brede terrein van de fokkerij hoge kwaliteit leveren en dat doen met eigen fokdieren en gedurende vele jaren achtereen. De prijs wordt afzonderlijk toegekend voor fokkers van rassen die onder KLN vallen. De prijs bestaat uit een plaquette met een oorkonde.

In de Algemene ledenvergadering van KLN op 14 juni 2014 te Putten is in dit kader aan ons verenigingslid Albert Lanting een onderscheiding toegekend als "fokkerskampioen Nederland". Albert heeft met zijn Klein Zilvers meermalen het predikaat "U" weten te behalen en het ontstaan en erkenning van de zilver Kleurdwerg komt in belangrijke mate voor zijn rekening. Omdat Albert niet in de KLN-vergadering aanwezig kon zijn werd de onderscheiding uitgereikt tijdens de opening van de Noordshow op 8 januari 2015 in de TT-Hall te Assen. Direct na bekend worden van de toekenning hadden wij Albert al met deze uitzonderlijke onderscheiding gefeliciteerd, maar graag herhalen wij dit nu de oorkonde echt in zijn bezit is gekomen: Albert, proficiat !!!
Zie ook de foto's, gemaakt door Roelof Koobs.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003