"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Nieuws en mededelingen

"Corona-perikelen"

Vanaf begin maart 2020 zijn landelijk ingrijpende maatregelen getroffen en adviezen gegeven om het heersende corona-virus zo goed mogelijk "van repliek te dienen". De informatie hierover is en wordt inmiddels via de media wijd verspreid. Waar nodig zullen de leden van "Jong Leven / MOTV" via het verenigingssecretariaat aanvullend worden genformeerd met betrekking tot maatregelen en/of adviezen die uitsluitend van belang zouden zijn voor het gebeuren binnen onze vereniging. Hiervoor zal deze website in principe dus niet worden gebruikt; wel zal waar nodig de pagina "Activiteiten" worden aangepast. In het jaar 2020 moesten in verband met de corona-pandemie alle geplande activiteiten worden afgelast. Voor het jaar 2021 werden daarom geen activiteiten gepland; dit gold ook voor ledenvergaderingen. Een voorbehoud werd gemaakt voor de jongdierendag op 4 september. Inmiddels zijn vanaf juli / augustus 2021de landelijk geldende beperkingen zodanig versoepeld dat op 19 augustus weer een ledenvergadering kon plaatsvinden en ook kon de jongdierendag op 4 september met in acht nemen van de nog wel geldende beperkingen doorgaan. Vanaf 25 september 2021 zijn de nog bestaande beperkingen zodanig versoepeld dat nagenoeg al onze verenigingsactiviteiten weer doorgang kunnen vinden, inclusief onze clubshow, ondergebracht bij de Midden Drenthe Show te Beilen. Zie de pagina "Activiteiten" voor nadere informatie.

In memoriam Klaas Tietema

Klaas Tietema Op 17 april 2021 overleed Klaas Tietema, het op dat moment oudste lid van "Jong Leven / MOTV", op 86-jarige leeftijd. Klaas was lid van onze vereniging sinds 2002 en bestuurslid van februari 2005 tot februari 2014. Binnen het bestuur was Klaas sinds 2008 de coördinator van het jaarlijkse enten van het pluimvee; ook na zijn aftreden bleef hij tot en met het jaar 2019 deze taak voortzetten, de laatste jaren uitgebreid met de verplichte enting van konijnen. Ook tijdens onze tentoonstellingen, onze laatste "Thriantashow" was in 2009, en de jongdierendagen was Klaas zo veel mogelijk behulpzaam en meestal ook inzender. Zijn Sulmtalers in groot en kriel en zijn Altsteirerkrielen ontbraken eigenlijk nooit in onze tentoonstellingskooien en ook bij andere tentoonstellingen, waaronder de "Noordshow", was hij regelmatig een van de weinige inzenders van deze minder algemeen voorkomende rassen. En ook bij andere activiteiten van onze vereniging was Klaas altijd een welkome deelnemer. Zie ook bijgaande foto, gemaakt tijdens een excursie op 9 juni 2018 (Links voor: Klaas Tietema).
Hoewel door de corona-beperkingen sinds maart 2020 persoonlijke contacten tussen onze verenigingsleden nauwelijks mogelijk waren, zal "Jong Leven / MOTV" de "aimabele persoon" Klaas Tietema zeker wel missen.

Onze verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten. Op de pagina Archief is informatie te vinden over onze activiteiten in 2020 en voorgaande jaren.

Jubilea

Zie voor volledige opgave de pagina Jubilarissen.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2019 (april): Rammen-, hanen- en caviashow (RHC) O.K.P.V. Ommen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2018 (okt): Midden Drenthe Show Beilen: R. Koobs met Drentse Kriel, patrijskleur, vrouw, jong.
2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.